Skip to content

Asistenta si protectie sociala

Cerere si declaratie pe propria raspundere (Formular)
– Copii carte/buletin de identitate pentru membrii familiei ce au peste 14 ani
– Copii certificate de nastere copii sub 14 ani
– Copie certificat de casatorie
– Copie Livret de familie
– Adeverinte de venit/salariu/cupon pensie/cupon alocatie/somaj etc
– Adeverinta Trezorerie Navodari privind veniturile realizate/nu are venituri
– Adeverinta de la registru agricol privind bunurile detinute, suprafata de teren, animale
– Adeverinta impozite si taxe privind bunurile materiale detinute
– Declaratie notar
– Adeverinta AJOFM prin care se atesta ca este in evidenta si cauta loc de munca
– Adeverinte de elevi pentru copii care merg la scoala
– Dosar cu sina
Dupa caz:
– Hotarare judecatoreasca privind incredintare minor etc…
– Certificat de incadrare in grad de handicap
– In cazul incapacitatii de a efectua ore de munca, decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru pensionarii de invaliditate (FORMULAR CERTIFICAT MEDICAL)

– Cerere si declaratie pe propria raspundere.
– Copii carte/buletin de identitate pentru membrii familiei ce au peste 14 ani
– Copii certificate de nastere copii sub 14 ani
– Copie certificat de casatorie
– Copie Livret de familie
– Adeverinte de venit/salariu/cupon pensie/cupon alocatie/somaj etc
– Adeverinta Trezorerie Navodari privind veniturile realizate/nu are venituri (pentru ambii soti, indiferent daca lucreaza)
– Adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care sunt înscriși copiii
– Adeverinta eliberata de primarie cu bunurile detinute de familie (Registru Agricol, Impozite si taxe)
– Dosar cu sina

Dupa caz
– Copie certificat deces sot; (se aplica pentru familiile monoparentale)
– Certificate nastere copil in care acesta nu este recunoscut de tata (se aplica pentru familiile monoparentale),
– Hotararea judecatoreasca de incredintare a minorului in cazul in care parintii au divortat (se aplica pentru familiile monoparentale sau sotul s-a recasatorit)
– Hotarare de incuviintare, plasament, tutela etc..
– Certificat de încadrare într-un grad de handicap pentru copiii ce nu urmeaza cursurile scolare.

Prin prezenta, pentru a facilita accesul la serviciile Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, vă facem cunoscut necesarul de acte pentru întocmirea dosarului de încadrare într-un grad de handicap pentru minori precum și programul Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului cu dizabilități:

ACTE NECESARE INTOCMIRII DORARULUI DE HANDICAP:

CERTIFICAT MEDICAL – în ORIGINAL – eliberat de Medicul specialist din cadrul CENTRELOR MEDICALE ACREDITATE (spitale sau ambulatorii de specialitate)
FIŞĂ MEDICALĂ SINTETICĂ NOUĂ– în ORIGINAL de la Medicul de Familie.
Alte documente medicale in functie de afectiune – a se consulta documentul fluturași medicali, organizat după tipuri de afecțiune, [Fluturasi medicali]
FIȘĂ EVALUARE PSIHOLOGICĂ– NOUĂ în ORIGINAL, pentru cei cu diagnostic de la neuropsihiatrie infantilă,completata de psiholog clinician
FIȘĂ PSIHOPEDAGOGICĂ– NOUĂ în ORIGINAL, pentru copiii școlari,
ACTE MEDICALE : scrisori medicale, ieşiri din spital, analize, etc.-copii xerox,
ANCHETĂ SOCIALĂ – NOUĂ în ORIGINAL- de la Primăria de domiciliu,
FIȘĂ FACTORI DE MEDIU– în ORIGINAL- Anexă la Ancheta socială-de la Primărie
PLAN DE SERVICII– în ORIGINAL – de la Primăria de domiciliu,
CERTIFICAT DE NAŞTERE copil + BULETIN – copie xerox,
BULETINE mama + tata/reprezentant legal – copii xerox
ALTE ACTE: Hotărâre AMP, Hotărâre divorț, Hotărâre plasament, Dovadă de curator de la Instanța Judecătorească etc-dacă este cazul.
PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE, OBTINEREA ANCHETELOR SOCIALE ELIBERATE DE PRIMARIE SI A FISEI FACTORI DE MEDIU VA PUTETI ADRESA COMPARTIMENTULUI ASISTENTA SOCIALA DIN CADRUL PRIMARIEI CHECEA.

Pentru depunerea cererilor de acordare a dosarelor de idemnizatie de crestere a copilului este necesar sa se respecte urmatoarele instructiuni.

Termenul pentru depunerea dosarului este de 60 zile lucrătoare de la naștere sau de la ultima zi a concediului de maternitate (post natal);

În cazul în care se reia activitatea înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, titularul are obligația să anunțe primăria în termen de 15 zile lucrătoare de la data reluării ( prin declarație pe propria răspundere, însoțita de decizia de reluare);

Actele se vor depune într-un dosar cu șină;

Dreptul poate fi solicitat de către persoana îndreptățită sau, după caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, împuternicit prin procură notarială (cf. art. 17 din H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creşterea copiilor)

ACTE NECESARE IN VEDEREA DEPUNERII DOSARULUI

1. cerere tip a solicitantului și declarația tip a celuilalt părinte;
2. declarația tip a celuilalt părinte, privitoare la concediul de cel puțin o lună care i se cuvine, pe bază netransferabilă;
3. stagiul de cotizare de la Casa de Pensii(str.Decebal, nr.13, Constanța) pentru celălalt părinte;
4. buletin / carte de identitate pentru ambii părinți;
5. certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul;
6. certificate de naștere ( pentru ceilalți copii, dacă este cazul);
7. certificat de căsătorie;
8. livret de familie;
9. adeverință eliberată de angajator(cu cele 24 luni anterior nașterii copilului);
10. fișă de personal;
11. decizia de suspendare a activității conform Codului Muncii, art. 51, lit. a;
12. adeverință de venit cu veniturile realizate pe anul anterior nașterii copilului (fosta Fișă Fiscală);
13. adeverință din care să rezulte că solicitantul își continuă activitatea(stimulent);
14. adeverință de la unitatea de învățământ (cursuri de zi – dacă este cazul);
15. extras de cont(dacă este cazul);
16. notă informare;
DOCUMENTELE SE DEPUN LA SEDIUL PRIMĂRIEI

TABEL EXPLICATIV APLICARE NORME CONCEDIU ȘI INDEMNIZAȚIE LUNARĂ PENTRU CREȘTEREA COPIILOR (CICC)

SITUAȚII UZUALE DE DEPUNERE A CERERII SAU DE RECALCULARE SUMĂ DIN OFICIU

CINE, CÂND şi UNDE TREBUIE SĂ DEPUNĂ CERERE

I. PERSOANELE CARE SE AFLĂ ÎN PLATĂ ȘI CARE AU OPTAT INIŢIAL PENTRU CONCEDIUL DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI LUNARE PÂNĂ LĂÎMPLINIREA DE CĂTRE COPIL A VÂRSTEI DE 1 AN ŞI CARE:

A) SE AFLĂ ÎN CONCEDIU DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEIŞI DORESC RĂMÂNEREA ÎN CONCEDIU ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI (PRELUNGIRE) PÂNĂ LA ÎMPLINIREA DE CĂTRE COPIL A VÂRSTEI DE 2 ANI, RESPECTIV 3 ANI, ÎN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP,trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la AJPIS:

CERERE PENTRU PRELUNGIREA/ RELUAREA concediului de creştere a copilului şi a plăţii indemnizaţiei lunare (cererea se depune cu cel puţin 30 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, altfel spus, copilul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 0-11 luni la data de 01 iulie 2016);
ACTE DOVEDITOARE PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap eliberate de către angajator sau de entităţile asimilate acestuia şi care au furnizat actele la stabilirea iniţială a dreptului;
B) SE AFLĂ ÎN CONCEDIU DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEIŞI DORESC INTRAREA ÎN STIMULENTUL DE INSERTIEpână la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la sediul Primariei:

CERERE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI DE INSERŢIE (cererea se depune cu cel puţin 30 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, altfel spus, copilul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 0-11 luni la data de 01 iulie 2016)
acte doveditoare privind reluarea activității;
C)SE AFLĂ ÎN PLATA STIMULENTULUI DE INSERŢIEşi doresc RELUAREACONCEDIULUI ŞI A PLĂŢII INDEMNIZAŢIEI LUNARE, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap,trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la AJPIS:

CERERE PENTRU PRELUNGIREA/ RELUAREA CONCEDIULUI DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI A PLĂŢII INDEMNIZAŢIEI LUNARE(cererea se depune oricând înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani);
ACTE DOVEDITOARE PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap eliberate de către angajator sau de entităţile asimilate acestuia şi care au furnizat actele la stabilirea iniţială a dreptului;
D) SE AFLĂ ÎN PLATA STIMULENTULUI DE INSERŢIE şi doresc CONTINUAREA PLĂŢII STIMULENTULUI DE INSERŢIE (prelungire) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap:

NU TREBUIE SĂ DEPUNĂ NICIUN DOCUMENT, prelungirea se face automat, de către sistemul informatic;
E)SE AFLĂ ÎN CONCEDIU FĂRĂ PLATĂ şi doresc RELUAREA CONCEDIULUI ŞI A PLĂŢII INDEMNIZAŢIEI LUNARE,până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap,trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la AJPIS:

CERERE PENTRU PRELUNGIREA/ RELUAREAconcediului de creştere a copilului şi a plăţii indemnizaţiei lunare;
ACTE DOVEDITOARE PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap eliberate de către angajator sau de entităţile asimilate acestuia şi care au furnizat actele la stabilirea iniţială a dreptului;
Cererile şi actele doveditoare se transmit la AJPIS care a plătit dreptul:

prin e-mail la adresele afişate, în format scanat
sau

prin poştă cu specificaţia pe plic ”prelungire/reluare drepturi ICC”
sau

direct la sediul/ghişeul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială/ Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti;
II) PERSOANELE CARE SE AFLĂ ÎN PLATĂ ȘI CARE AU OPTAT INIŢIAL PENTRU CONCEDIUL DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI LUNARE PÂNĂ LA ÎMPLINIREA DE CĂTRE COPIL A VÂRSTEI DE 2 ANI ŞI CARE:

A) SE AFLĂ ÎN CONCEDIU DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI şi doresc RĂMÂNEREA ÎN CONCEDIU şi plata indemnizaţiei până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani:

NU TREBUIE SĂ DEPUNĂ NICIUN DOCUMENT, modificarea cuantumului indemnizaţiei lunare aferente se realizează din oficiu, pe baza documentelor care au stat la baza acordării dreptului
B) SE AFLĂ ÎN CONCEDIU DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI şi doresc INTRAREA ÎN STIMULENTUL DE INSERTIE până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la sediul Primariei:

CERERE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI DE INSERŢIE, în situaţia în care persoana îndreptăţită realizează venituri supuse impozitului cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
ACTE DOVEDITOARE PRIVIND RELUAREA ACTIVITĂŢII;
C) SE AFLĂ ÎN PLATA STIMULENTULUI DE INSERŢIE și doresc RELUAREA CONCEDIULUI ŞI A PLĂŢII INDEMNIZAŢIEI LUNARE, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la AJPIS:

CERERE PENTRU PRELUNGIREA/ RELUAREA concediului de creştere a copilului şi a plăţii indemnizaţiei lunare;
ACTE DOVEDITOARE PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap eliberate de către angajator sau de entitățile asimilate acestuia şi care au furnizat actele la stabilirea inițială a dreptului;
D) SE AFLĂ ÎN PLATA STIMULENTULUI DE INSERŢIE şi doresc CONTINUAREA PLĂŢII STIMULENTULUI DE INSERŢIE (prelungire) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap:

NU TREBUIE SĂ DEPUNĂ NICIUN DOCUMENT, prelungirea se face automat, de către sistemul informatic.

– Cerere tip;
– Certificat de naştere copil/copii;
– Certificat căsătorie părinţi;
– Act identitate părinţi şi copil (dacă a împlinit 14 ani);
– Certificat deces părinte (dacă este cazul);
– Hotărâre divorţ părinţi (dacă este cazul);
– Declaraţie tip completată şi semnată de către persoana care va fi numită curator;
– Act identitate al persoanei care va fi numită curator;
– Declaraţie tip completată şi semnată de către minorul care a împlinit 14 ani;
– Documente privitoare la actul juridic pentru a cărei încheiere se solicită încuviinţarea (după caz-certificat de deces la succesiuni, testament, certificat moştenitor, certificat de grefă emis de Instanţa Judecătorească pe rolul căreia se află înregistrat dosarul spre soluţionare, act proprietate asupra bunurilor care fac obiectul contractului, antecontracte, extrase de cont, etc.);
– Adresă emisă de către Biroul Notarial din care să reiasă că a fost deschisă procedura succesorală
– Alte documente necesare, în raport cu cererea formulată.

Notă:
– Documentele se depun în copie xerox, după verificarea conformităţii copiei cu originalul;
– Petiţionarul va avea asupra sa documentaţia de mai sus în original şi copie xerox.

PENTRU COPIII NASCUTI IN ROMANIA:
– COPIE CERTIFICAT NASTERE COPIL;
– COPII ACTE DE IDENTITATE PARINTI;
– CERERE (FORMULAR TIP) – [PDF];
– DOSAR CU SINA.

PENTRU COPIII NASCUTI IN STRAINATATE:
– COPIE CERTIFICAT NASTERE COPIL;
– COPII ACTE DE IDENTITATE PARINTI;
– COPII ACTE DE IDENTITATE (CERTIFICAT/BULETIN) ALTI COPII AFLATI IN INTRETINERE;
– COPIE CERTIFICAT DE CASATORIE;
– COPIE LIVRET DE FAMILIE;
– COPII ACTE DE REZIDENTA DIN TARA IN CARE AU LOCUIT;
– COPII CONTRACTE DE MUNCA DIN TARA IN CARE AU LOCUIT;
– FORMULAR ANEXA 1 SOLICITARE SUPLIMENTARA DE INFORMATII – [PDF]
– CERERE (FORMULAR TIP) – [PDF];
– DOSAR CU SINA.

PENTRU COPIII LUATI IN PLASAMENT
– COPIE CERTIFICAT DE NASTERE COPIL;
– COPIE HOTARARE DE LUARE IN PLASAMENT;
– COPIE ACT DE IDENTITATE ASISTENT MATERNAL;
– CERERE (FORMULAR TIP) – [PDF];
– DOSAR CU SINA;

INSTRUCŢIUNI de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

1.Temeiul legal al acordării ajutoarelor:

OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, modificată şi completată de O.G. nr.27/2013 şi HG 920/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale OUG 70/2011.

Ajutor pentru incalzirea locuintei– masura de sprijin, suportata din bugetul de stat si/sau, dupa caz, din bugetele locale, destinata consumatorilor vulnerabili cu venituri situate pana la un prag stabilit de lege si care are drept scop acoperirea integrala sau, dupa caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuintei.

Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energie termica in sistem centralizat, energie electrica, gaze naturale si lemne, carbuni, combustibili petrolieri.

Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat;

2.Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei:

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei.

Familie– sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;

Persoana singura– persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla in intretinerea parintilor, precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata.

Locuinta de domiciliu sau de resedinta– constructia cu destinatia de locuinta aflata in proprietatea titularului ajutorului ori inchiriata sau asupra careia exercita un drept de folosinta in conditiile legii, situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata,

3.Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :

 

Venituri nete lunare/membru de familie Lemne şi Cărbuni

– Lei –

<155 lei 54
155,1 lei-210 lei 48
210,1 lei-260 lei 44
260,1 lei-310 lei 39
310,1 lei-355 lei 34
355,1 lei-425 lei 30
425,1 lei-480 lei 26
480,1 lei-540 lei 20
540,1 lei-615 lei 16

4.Cine depune cererea:titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este:

  • proprietarul locuinţei;
  • persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere;
  • titularul contractului de închiriere;
  • alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
  • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

 

5. Acte necesare pentru depunerea dosarelor:

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Lemne şi cărbuni

– Cerere si declaratie pe proprie raspundere (viză taxe şi impozite, viză registrul agricol);

– C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

– Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

– Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;

– Act proprietate / contract închiriere / comodat;

– Carte de identitate autoturism / motocicleta;

– Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie

– Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;

– Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’

– Dosar cu şină.

6. Ce obligaţie au beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţeisă anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat.

Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri si declaraţii însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.

 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*
1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu excepția dobânzii.

Terenuri /animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei.

 

VERIFICĂRI ŞI SANCŢIUNI

Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzire primarii au obligaţia de a efectua lunar, la solicitarea agenţiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cerere pentru cel puţin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi.

In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energie electrica, anchetele sociale se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.

Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

Ultima actualizare: 11:26 | 30.11.2022

Sari la conținut