Skip to content

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacantă de consilier achiziții publice

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Checea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacantă, perioadă nedeterminată, după cum urmează:

Denumirea funcţiei publice de execuție vacantă:

– „CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, clasa I grad profesional principal”, ID 253920 – Compartiment Achiziții Publice în cadrul aparatului de lucru al Primarului comunei Checea

2. Probele pentru concurs:

– selecție dosare

– proba scrisă

– interviu

3. Condiţiile de desfăşurare a concursului:

3.1. Locul de desfăşurare a concursului:

– la sediul U.A.T. Comuna Checea județul Timiș : Comuna Checea, nr.184, județul Timiș.

3.2. Probele concursului, data şi ora desfăşurării:

– selecție dosare : – în termen de maxim 5 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs respectiv data de 11.10.2022.

– proba scrisă : – 24.10.2022 – ora 1000 – la sediul U.A.T. Comuna Checea, nr.184, județul Timiș.

– interviu : – 26.10.2022 – ora 1000 – la sediul U.A.T. Comuna Comuna Checea, nr.184, județul Timiș.

3.3. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere:

Dosarele de concurs se depun în maxim 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul Primăriei comunei Checea, în perioada 21 septembrie 2022 – 10 octombrie 2022, ora 1600, la sediul Primăriei Comuna Checea, nr.184, județul Timiș.

4. Condiţii de participare la concurs:

4.1. Condiţiile generale : – candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465, alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică atestat de către medicul de familie;

f) îndeplineste condițiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu exceptia situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu ia fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a savârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

4.2. Condiții specifice:

– Studii:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice, finanțe, specializarea finanțe- bănci.

– Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice:minimum 5 ani;

Probe pentru concurs :

Concursul constă în trei probe eliminatorii şi anume :

1. – selecţia dosarelor; ( neîndeplinirea unei condiții generale de concurs sau a unei condiţii specifie de concurs atrage automat eliminarea);

2. – proba scrisă;

3. – interviul.

Bibliografie concurs, atribuții conform fișei postului și depunere dosare concurs

BIBLIOGRAFIE

1. Constituția României;

2. O.U.G. nr.57/2019 – Codul Administrativ (titlul I şi II ale părţii a VI-a);

3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

6. Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările și completările ulterioare;

7. H.G.R nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Atribuțiile postului prevăzute în Fișa postului pentru funcția publică de execuție „Consilier Achiziții Publice clasa I grad profesional principal ” din Compartimentul Achziții Publice

1. Întocmește programul anual de achizitii publice pe baza propunerilor făcute de către primar și contabil.

2. Asigură, întocmește și răspunde de organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice conform legislației în vigoare, după cum urmează:

– publicitatea achizițiilor publice (anunțuri de intenție, de participare și de atribuire);

– inițiază lansarea procedurii de achizitii publice în SICAP;

– întocmirea caietului de sarcini;

– întocmirea documentațiilor de atribuire și a celor descriptive, prezentarea ofertelor și lămurirea eventualelor neclarități legate de acestea;

– întocmirea notei estimative a contractului și a notei justificative cu privire la procedurile de achiziție publică;

– întocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică;

– întocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achizitie publică;

– întocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achiziție publică;

– întocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice;

– asigură desfasurarea propriu zisă a procedurilor de achiziție publică de atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii și lucrări;

– intocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;

– analizarea ofertelor depuse;

– emiterea hotărârilor de adjudecare;

– primirea și rezolvarea contestațiilor;

– întocmirea rezoluțiilor la contestatiile depuse;

– participarea la încheierea contractelor de achiziție publică;

– urmărirea respectării contractelor de achiziții publice din punct de vedere al respectării valorilor și termenelor, confirmarea realității regularității și legalității plăților aferente contractelor făcându-se de compartimentele care au propus și solicitat achiziția publică respectivă.

3. Ține evidența contractelor ce au ca obiect achizițiile publice de bunuri, servicii sau activități.

4. Urmărește executarea contractelor de achiziții și informează șefii ierarhici ori de câte ori apar încălcări ale clauzelor contractuale.

5. Colaborează cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Primăriei la fundamentarea programelor anuale de achiziții publice.

6. Soluționează în termenul prevăzut de lege corespondența repartizată.

7. Îndeplinește și alte sarcini stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului și șefii ierarhici.

8. Ține evidența necesarului de rechizite și materiale consumabile.

9. Colaborează și întocmește materiale necesare depunerii de proiecte europene și naționale.

10. Întocmește și asigură desfășurarea licitațiilor publice.

11. Întocmește contracte pentru concesionări, închirieri terenuri și spații în conformitate cu prevederile legale privind regimul concesiunilor;

13. Întocmește reactualizarea chiriilor pentru teren, spații și redevența din concesiuni în funcție de paritatea leu-euro.

Responsabilități:

– Îndeplinește cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle de serviciu și se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii u.a.t. Comuna Checea;

– În exercitarea atribuțiilor ce-i revin se abține de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice;

– Răspunde potrivit legii de îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin din funcția pe care o deține, precum și a atribuțiilor ce-i sunt delegate;

– Păstrează secretul de stat și secretul de serviciu, în condițiile legii;

– Păstrează confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

– Este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru dânsul sau pentru alții, în considerarea funcției daruri sau alte avantaje;

– Are obligația de a semnala superiorului ierarhic orice neregularitate ce apare în legătură cu procedurile de lucru stabilite la nivelul unității si orice riscuri neprevăzute ce ar putea afecta rezultatele activității sale de zi cu zi;

– Răspunde de respectare prevederilor Regulamentului de ordine interioară precum și a Codului de conduită și a Codului Etic;

– Răspunde de respectarea Măsurilor în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul situațiilor de urgență.

VICEPRIMARUL COMUNEI CHECEA,

BREJE IOAN

Documente

Ultima actualizare: 14:40 | 1.10.2022

Sari la conținut